Nyborg Kommune

Du er her: Home Service Børn og unge

Børn og unge


Servicetilbud over for børn og unge udgør en vigtig del af Nyborg Kommunes  tilbud til borgerne. I Kommuneplan 2009 understreges det, at servicetilbuddene over for børn og unge skal ses i sammenhæng med kommunens samlede udvikling, herunder det opstillede bymønster.

Byrådet har besluttet at gennemføre en helhedsplan for ændringer af kommunens dagtilbud, altså børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Begrundelsen er et faldende børnetal og et ønske om at sikre og højne kvaliteten af kommunens dagtilbud. Målet er, at den nye dagtilbudsstruktur skal være i drift fra januar 2012. Processen kan følgen via link i boksen til højre.

Mål

Alle børn og unge i Nyborg Kommune har krav på en tryg og sund opvækst.

Nyborg Kommune skal være en familievenlig kommune, - et sted hvor børn og unge trives og et attraktivt sted at bo for unge børnefamilier.

I kommunens dagtilbud skal der tilbydes pasning, der fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Retningslinjer

  1. Gode og velbeliggende daginstitutioner skal være et væsentligt aktiv i Nyborg Kommunes bosætnings- og udviklingsstrategi.
  2. Der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen og udbuddet af dagtilbud, så der kan tilbydes en børnepasning, der er tilpasset efterspørgslen.
  3. Alle tiltag for børn- og unge skal ske i overensstemmelse med Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik.
  4. Nyborg Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra de er 26 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien er en sikkerhed for at barnet tilbydes plads i et dagtilbud. Det er ikke en garanti for en plads i en bestemt institution. Nyborg Kommune udgør et samlet distrikt med hensyn til optagelse i dagtilbud.
  5. Bæredygtighed og sundhed skal indtænkes i det daglige liv i kommunens dagtilbud, hvor natur, miljø, resourcebevidsthed og motion indgår som væsentlige elementer.

Redegørelse

Gode og velbeliggende daginstitiutioner, der tilbyder børnepasning af høj kvalitet er vigtige for gennemførelsen af kommunens bosætnings- og udviklingsstrategi. 

Kommunen har 18 daginstitutioner. Heraf er 6 aldersintegrerede eller har vuggestueafdelinger, så der også kan modtages børn i alderen 0-2 år. Den kommunale dagpleje omfatter 140 dagplejere, der passer ca. 560 børn. Der er 72 dagplejere i distrikt Nyborg, 40 i distrikt Ørbæk og 33 i distrikt Ullerslev.

Nyborg Kommune kan tilbyde børn og unge en sundhedsfremmende og forebyggende indsats gennem sundhedsplejen og tandplejen. Der kan tilbydes pædagogisk, psykologisk rådgivning og vejledning, herunder målrettede tilbud til til børn og unge med særlige behov.

Byrådet har vedtaget en Sammenhængende Børn- og ungepolitik, der har til formål at sikre helhed og sammenhæng mellem de generelle tilbud til børn og den målrettede indsats over for børn med særlige behov for støtte. Den Sammenhængende Børn- og ungepolitik skal endvidere sikre:

  • at alle børn og unge i Nyborg Kommune får bedst mulige vilkår.
  • at børn med særlige behov identificeres tidligt i forløbet og støttes på en smidig og effektiv måde i tæt samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.
  • at der udvikles effektive styringsmetoder, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til størst mulig gavn for børnene.

Den Sammenhængende børn og unge-politik kan ses via linket i boksen til højre. 

Antallet af pasningskrævende børn i alderen 0-6 år er i 2009 på 2.491. Dette antal forventes i befolkningsprognosen at stige frem til 2011, hvor der vil være 2.511 børn i denne aldersgruppen. Tallet forventes efter 2011 at falde jævnt i resten af planperioden til et antal under det nuværende niveau. Der vurderes derfor ikke at være behov for yderligere institutionsbyggeri i planperioden.

I forbindelse med den fremtidige byudvikling på arealerne nord for Fynsvej er der reserveret areal til en daginstitution, og  forbindelse med den videre planlægning af den nye bydel  skal der sikres den nødvendig privat og offentlig service, herunder daginstitution.

Børnehave på udflugt


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Nyborg Kommunes sundhedspolitik

Nyborg Kommunes Børne- og Unge-politik

Info om ny dagtilbudsstruktur