Nyborg Kommune

Du er her: Home Service Skoler og uddannelse

Skoler og uddannelse


Skoler og uddannelse udgør en vigtig del af Nyborg Kommunes  tilbud til borgerne. I Kommuneplan 2009 understreges det, at servicetilbuddene på dette område skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i kommunen.

Ny Skolestruktur

Forligspartierne (C, O, A og F) har 15. august 2010 indgået politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler.

Som konsekvens af den nye skolestruktur lukkes 5 skoler i forbindelse med skoleåret 2011/12. det drejer sig om Skovparkskolen, Langtved Skole, Skellerup Skole, Juelskovskolen i Refsvindinge og Herrested Skole.
Baggrund for aftalen er flere forhold. Elevtallet har været faldende siden 2007 og vil fortsat falde en del år frem. Der er endnu ikke efter kommunesammenlægningen vurderet på rationaliseringsmuligheder i det samlede skolevæsen. Kommunen er under økonomisk pres. Både Byråd og skolebestyrelserne har i den forbindelse ønsket strukturændringer frem for salamibesparelser. Og sidst men ikke mindst har forligspartierne et ønske om skaffe økonomiske midler til kvalitetsforbedringer i skolesystemet. En del af effektiviseringsprovenuet vil derfor blive tilbageført til skoleområdet til kvalitetsforbedringer.
Læs hele den politiske aftale via link i boksen til højre.

Mål

Folkeskolerne og læring har allerhøjeste prioritet i Nyborg Kommune, og en mangfoldig og attraktiv folkeskole skal være et af de væsentligste aktiver i Nyborg Kommunes bosætnings- og udviklingsstrategi.

Byrådet vil arbejde for at tiltrække nye uddannelser til kommunen og udvikle nye samarbejder med andre udannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Folkeskolerne skal sikre, at børn og unge får et fremragende og fremtidssikret fagligt og personligt fundament.

Børnene skal kunne færdes trygt til og fra skole. 

Retningslinjer

  1. Planlægning og udbygning af stinettet og den kollektive trafik skal målrettes mod at betjene boligområder og skoler, så der sikres gode og trygge skoleveje.
  2. I forbindelse med den kommende byudvikling nord for Fynsvej i Nyborg skal der sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder på Borgeskovskolen, og der skal etableres trafiksikre stiforbindelser til skolen.
  3. I forbindelse med planlægning af de fremtidige byudviklingsområder i Ørbæk ved Sentvedvej og i Ullerslev ved Kertemindevej skal der etableres trafiksikre stiforbindelser til skolen. 
  4. Bæredygtighed og sundhed skal indtænkes i det daglige liv i kommunens skoler, hvor natur, miljø, resourcebevidsthed og motion indgår som væsentlige elementer.
  5. Alle tiltag for børn- og unge skal ske i overensstemmelse med Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik.
  6. Skolens fysiske rammer skal understøtte elevernes trivsel og læring, både ergonomisk, sundhedsmæssigt og æstetisk.
  7. Ifolkeskolen skal helhed og sammenhæng vægtes højt i et forpligtende samarbejde mellem skole, SFO og forældre.

Redegørelse

Den nye skolestruktur træder i kraft pr. 1.8. 2011.
Det betyder, at Nyborg Kommune herefter har 7 folkeskoler, alle med skolefritidsordning (SFO). Skolerne har igangsat en proces, der indebærer at skolerne får nye navne, med undtagelse af Birkhovedskolen.
10. klasses eleverne er samlet i 10. Klassecenteret på Birkhovedskolen.
Udover folkeskolerne er der oprettet to videnscentre, der varetager specialområdet.
Desuden er der 3 friskoler (Nyborg Friskole, Refsvindinge Friskole og Svindinge Friskole) og 1 privatskole (Nyborg Private Realskole) i kommunen, der ligeledes fremgår af kortet.
Der er mulighed for frit skolevalg i henhold til gældende bestemmelser. 

Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, der redegør for skolernes økonomiske og pædagogiske forhold. Efter behov iværksættes handleplaner. 

Kommunen er hjemsted for en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig Nyborg Gymnasium, Nyborg-Kerteminde Handelsskole, VUC, Efterskolen ved Nyborg og Nyborgskolen (døveskolen). 

Uddannelse, viden og kreativitet er vigtige nøgler til fremtiden. Det generelle uddannelsesniveau i Nyborg Kommune ligger under landsgennemsnittet, og det er derfor afgørende at få hævet dette som en forudsætning for vækst og fremgang. Folkeskolerne og kommunens uddannelsesinstitutioner spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Ørbæk Skole


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik

Nyborg Kommunes Sammenhængende Børne- og unge-politik

 politisk_aftale_om_ny_skolestruktur.pdf (170 KB)